ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Yazım Kuralları

Genişletilmiş Özet Yazım Kuralları aşağıdaki gibidir.

 

BAŞLIK

(TIMES NEW ROMAN, 16 PUNTO, KALIN, TAMAMI BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ)

 

Yazar Ad Soyad1, Yazar Ad Soyad2 (12 Punto)

 

Türkçe ve İngilizce Özet: Özet 11 punto bold, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı yazılmalıdır. Çalışmanın amacı, metodu ve bulguları bu bölümde özetlenmelidir.

 

Anahtar Kelimeler:: Bu bölüm virgül ile ayrılmış azami 5 kelime içermelidir.

 

 

GENEL KURALLAR

Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir: Özet ve anahtar kelimeler, giriş, metodoloji, bulgular, sonuç ve kaynakça. Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir.

Genişletilmiş özet Times New Roman yazı tipi kullanılarak tek satır aralıklı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet 1000-2500 kelime içermelidir ve şekiller, tablolar ve /veya resimler içerebilir. Kaynakça, şekiller, tablolar ve /veya resimler kelime sayısına dahil edilmeyecektir. Sağ, sol, alt ve üst boşlukları 2.5 cm olacak şekilde A4 sayfa düzeni kullanılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmamalıdır.

Bulguları destekleyici şekiller, tablolar ve resimler ( maksimum 2 şekil ve 2 tablo) genişletilmiş özete

eklenebilir.

Tüm tablolar, şekiller ve resimler ortalanmalıdır. Şekiller ve resimler numaralandırılmalıdır (örnek için şekil 2’ye bakınız). Şekil başlıkları şeklin veya resmin altına yerleştirilmelidir; tablolar aynı şekilde numaralandırılmalı (örnek için Tablo 2’ye bakınız) ve tablonun başlığı tablonun üzerine yerleştirilmelidir. Tablo, şekil ve resimlerin kaynağı (eğer varsa) altta olacak şekilde yazarın soyadı ve yayın tarihini içermelidir.

 


Şekil 2. Başlık

 

 

 

1 Unvan, kurum, e mail, ORCID ID:...

2Unvan, kurum, e mail, ORCID ID:...


 

 

Tablo 2. Başlık

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar soyadı ve yayın tarihi

 

 

GİRİŞ

Giriş bölümü, (1) kapsam, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, (2) ilgili yazın taraması, (3) metot ve,

(4) araştırma sonuçlarını içermelidir.

 

METODOLOJİ

Metot bölümü açıkça anlatılmış, yeterli derecede detaylandırılmış ve yeterli kaynak ile desteklenmiş olmalıdır. Yazar, araştırma sorusu, araştırma çerçevesi ve uygulanan metodu detaylı olarak açıklanmalıdır. Araştırma sorusunun teori ve pratik ile uygunluğu ve seçilen metodun ise araştırma problemi ile uygunluğu vurgulanmış olmalıdır.

 

 

BULGULAR

Tartışmalar ve bulgular bu bölümde detaylandırılmalıdır.

 

 

SONUÇ

Sonuç (1), sonuçlardan çıkarılan ilkeler ve genellemeler, (2) istisnai durumlar, problemler ve çalışmanın kısıtları, (3) çalışmanın teorik ve/veya pratik uygulamaları ve (4) elde edilen sonuçlar ve önerileri içermelidir.

 

KAYNAKÇA:

 

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

 

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :

 

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.

 

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

 

İki yazarlı kitaplar ve makaleler :

 

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.

 

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Cilt, Sayı, Ay, ss.

   

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:


Metin içinde: (Soyad vd., Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.

 

Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19)

Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

 

Yazarsız/kolektif yayınlar:

 

Metin içinde: (Yayın Evi, 1991: 101)

Kaynakçada: Yayın Evi (Yıl), Çalışmanın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.

 

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

 

Metin içinde: (Birincil Kaynak Soyad, Yıl: Sayfa)

Kaynakçada: Birincil Kaynak Soyad, Ad (Yıl), Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, ( Aktaran Ad Soyad, Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Yıl, ss.)

 

Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

 

a)  Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Soyad, Yıl)

Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Eserin Adı”, Web sayfası Linki (Erişim Tarihi).

 

b)  Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

 

Metin içinde: ( web sayfası linki( kısa), erişim yılı)

Kaynakçada: (web sayfası linki, Erişim Tarihi)